ÖGONPROTESER I AKRYLAT

STATISTIK
En del ögonläkare har idag forfarande uppfattningen att en akrylatprotes är ett mer kostsamt alternativ än en ögonprotes av glas.
Om kliniken arbetar med 1 års budget blir det statistiskt billigare med en glasprotes, men ser man protesbehovet för varje enskild patient över en längre tidsperiod blir bilden en helt annan.
Många tillverkare ser en mängd patienter som har fått flera glasproteser under en kort period.
I en del fall en ny protes varje år upp till 5 års tid. Som förklarats på annan sida kan en glasprotes inte återanvändas eller justeras.
Under samma tidsperiod exempelvis 5 år hade det räckt med en akrylatprotes. Skulle en justering uppkomma kan akrylatprotesen återanvändas och justeras.
Kostnadsuppgifterna nedan, baserat på år 2004, är räknat lågt till fördel för glasprotesen. Jag har under 2005 fått rapporter om att skillnaden mellan glas- och akrylatprotes inte längre är så stor.

Tabellen ovan skall illustrera kostnaden för en patient under en tidsperiod av 10 år jämfört med glasprotes och akrylat.
Skillnaden beror till stor del på att behovet av omgörning eller byte av en akrylatprotes uppkommer endast två gånger under perioden. En justering kan uppkomma under andra året för en blygsam kostnad då den tidigare tillverkade protesen återanvänds.
För glasprotesbäraren sker ett byte varje år på grund av dålig passform eller andra orsaker.

För att se de verkliga kostnaderna för en normalstor klinik bör man följa 50 patienter över samma tidsperiod. Redan efter 5 år har kostnaden för protesbehandlingen passerat miljonkronors strecket för glasprotespatienterna jämnfört med akrylatprotesgruppen.
Eftersom priset för glasproteserna gått upp under 2005 blir skillnaden ännu större.
Påståendet att en akrylatprotes är dyrare än en glasprotes stämmer inte över en längre tidsperiod och som budgetansvarig bör man se kostnaden över en längre tidsperiod för att få korrekt kostandsbild. På 5 år kan besparingen bli så stor som 750.000 kronor om man väljer akrylatprotesen som ett bättre alternativ.


©2002- Anaplastik Konsult