MATERIAL INOM ANSIKTSPROTETIKEN

VINYLPOLYMERER

Den tredje stora gruppen av epitesmaterial, vid sidan av för-vulkaniserad latex och akrylater, tillhör familjen vinylpolymerer, karakteriserade av monomeren,

Om sidogruppen X representeras av en kloratom Cl, får vi monomeren vinylklorid

vilken framställdes laboratoriemässigt för första gången år 1835 genom avspaltning av klorväte från etylenklorid (2).
Är 1872 polymeriserade E. Bauman i Tyskland vinylklorid för första gången. Han iakttog att när den färglösa vätskan inneslöts i ett rör och belystes av solsken, förvandlades den till ett vitt pulver, som man nu kallar för polyvinylklorid eller PVC (3).
Men det dröjde till 1912 innan man kunde framställa vinylklorid i någon större skala, och först in på 1930-talet började man förstå hur polymerisationsmekanismen fungerade och tillverkning av PVC i kommersiell skala kunde börja (2. 3).

Monomeren vinylklorid kan framställas genom att acetylen och saltsyra uppvärmes tillsammans: (3)

Fig 1 Acetylen - Vinylklorid.

eller genom addition av klor till eten och avspjälkning av klorväte från 1, 2 dikloretan: (1. 3)

Fig 2 Etylen + diklor - dikloretan — vinylklorid + saltsyra.

Den första metoden var till helt nyligen den vanligast förekommande, men har numera ersatts av den andra.
Vinylkloriden polymeriseras tämligen lätt och detta sker vanligen genom s. k. emulsions- eller suspensionspolymerisering, varvid man får en något grenad kolvätekedja med klorsidogrupper på varannan kolatom (3).

Fig 3 Polyvinylklorid.

Det bör påpekas att PVC av ovan ideala form existerar inte i verkligheten. Normalt innehåller PVC-molekyler en mängd “felställen”, vilket kommer att förklaras längre fram.

PVC i ren form är en spröd och därigenom svårbearbetbar plast, varför man tillsätter en mängd tillsatsämnen, ss stabilisatorer, mjukningsmedel och färgämnen.

PVC användes i huvudsak till två olika typer av vinylkloridplaster, nämligen styv PVC och mjukgjord PVC.
Mjukgjord PVC förekommer också som plastisoler och organosoler. I litteraturen om material för ansiktsprotetiken anges att PVC-plastisoler är den vanligast förekommande, varför en kort redogörelse om detta material kan vara av intresse.

©2002- Anaplastik Konsult