MATERIAL INOM ANSIKTSPROTETIKEN

PLASTISOLER (Fortsättning från föregående sida)

Plastisolerna är en lösning av PVC-pulver (med en partikelstorlek på 0,1 - 2 mµ i flytande svårflyktig mjukningsmedel (4). De flesta användbara mjukningsmedlen är organiska estrar, d. v. s. vätskeformiga ibland även fasta men lätt smälta ämnen framställda genom kemisk förening av högkokande alkoholer med organiska eller oorganiska syror. Några av de vanligaste mjukningsmedlen för PVC är DOP, diokylftalat, som är en förestringsprodukt av etylhexylalkohol och ftalsyra, samt DBP, dibutylftalat, som fås genom förestring av butylalkohol och ftalsyra (5).

Plastisolerna innehåller också färgpigment och stabilisatorer. Stabilisatorernas uppgift är att förhindra att PVC vid bearbetning börjar avspalta klorväte, samt att motverka materialets åldrings-process.
Vid uppvärmning till 160 - 200°C löser sig PVC pulvret i mjukningsmedlet och bildar efter avsvalning en homogen film vars hårdhet är beroende av det ingående mjukningsmedlets art och mängd. Vid temperatur under 160°C sker vanligen gelatineringen mycket långsamt och över 200°C föreligger risk för hastig termisk nedbrytning. Plastisolerna kan anbringas i mycket tjocka lager, vanligen 0, 5 - 10 mm (2).
I industriell skala anbringas plastisolerna, på föremål som skall behandlas, genom doppning eller rotationsgjutning och den metod som användes för epitestillverkning, slutna metallgjutformar, användes i mycket liten omfattning inom industrin (21).

Vid sidan av de moderna PVC-plastisolerna för epiteser finns också mjukgjorda sampolymerisat av vinylklorid
CH2=CHCl och

vinylacetat vilket även går under benämningen plastisol (6. 7). Eftersom det varit omöjligt att avgöra vilket namngivet material som tillhör den första eller andra gruppen PVC-material, har samtliga betecknats av oss som varande en PVC-plastisol utan åtskillnad.

Plastisolerna introducerades kring 1950-talet, ungefär samtidigt som lågpolymera akrylater ss. Dicor och Skintex (6) och det sannolikt tidigaste och mest använda materialet i England var Corvic SU.

©2002- Anaplastik Konsult